Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Volební program Emila Škrabiše


Vážení voliči,

přistupujete znovu k urnám, abyste svým hlasem dali souhlas k zastupování zájmů vlastních i našeho regionu, tomu, o kom jste přesvědčeni, že nechce být senátorem jenom proto, aby si zajistil slušnou životní úroveň.

Mám zato, že za svého působení v Senátu jsem Vás přesvědčil, že mi vždy šlo o to, abych byl užitečný regionu, jehož voliči mne tam vyslali. Za dosavadní působení v této funkci se nestydím, na problémy volebního obvodu jsem vždy slyšel. Zodpovědně prohlašuji, že se mi velmi dobře spolupracovalo se starostkami a starosty v našem regionu. Byla to vždy smysluplná spolupráce, ať se jednalo o zajištění finanční spoluúčasti státu na řešení pitné vody pro obce nebo zavedení ušlechtilého paliva – plynu pro domácnosti i instituce. Právě plynofikace podhorských obcí má obrovský význam pro zlepšení ovzduší tohoto území. Nestál jsem stranou, když se jednalo například o modernizaci třinecké nemocnice. Kdo ji dnes navštíví, najde moderní zařízení odpovídající těm nejpřísnějším normám. A bylo to potřebné úsilí. Nemocný člověk má právo na prostředí, kde jsou nejen příjemní lékaři a zdravotní personál, ale i okolí, které také léčí. Také na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání naší nejmladší generace svůj podíl mám, ať to byly školy v Hnojníku, Jablunkově, Dolní Lomné a dalších obcích mimo obec Bystřici, kde vedení obce využívalo pomoci jiných politiků. Je třeba říci, že ne všechny obce ode mne pomoc žádaly, ale ty, které se na mne s jakoukoli potřebou obrátily, jsem nezklamal a jejich problémy jsem se snažil s plným nasazením řešit. Někdy se mi také stalo, že jsem se nesetkal s pochopením u orgánů, které pomoc obcím zajišťují, že finanční účast státu, pro tu konkrétní akci, pro tu konkrétní obec, je oprávněná a nutná.

Podílel jsem se na organizaci všech ročníků Mezinárodní ekologické soutěže, jejímž cílem je zamezení ničení životního prostředí všemi obory lidské činnosti. Do této soutěže jsou zapojeny tři státy: Česká, Polská a Slovenská republika. Iniciátorem soutěže byla Česká hutnická společnost Třineckých železáren a.s.. V roce 1997 tato soutěž proběhla pod mou záštitou. Jsem členem této společnosti a jsem potěšen, že její činnost je vnímána mezi občany pozitivně. Všichni pozorujeme, jak se zlepšilo ovzduší v našem regionu a také vidíme v Olši ryby, které tam ještě před několika lety nebyly.

Postavil jsem se aktivně k problematice oprávněných požadavků Třineckých železáren po privatizaci tohoto ocelového gigantu našeho regionu. Nakonec bylo pochopeno, že Třinecké železárny představují životní jistotu většiny obyvatel našeho regionu a problém byl smysluplně a spravedlivě dořešen. Tady je nutno vidět i ten fakt, že kladné řešení nebylo ve prospěch vlastníků železáren, ale ve prospěch dalšího rozvoje a konkurenceschopnosti tohoto podniku a tím také k perspektivnímu zachování pracovních míst.

Byl jsem užitečný při prosazování privatizace rybníků ve Stříteži ve prospěch rybářů, především z řad pracovníků Třineckých železáren. Rybníky budou i nadále sloužit k odpočinku po namáhavé práci a k využití volného času pro asi tisíc rybářů.

Volební obvod, za který jsem byl zvolen do Senátu, hraničí s Polskem a Slovenskem. Vztahy mezi občany těchto států v přihraniční oblasti jsou nadstandardní a zodpovědně říkám, že tady v Beskydech a okolí hranice občany nerozděluje, ale úspěšně spojuje. Byly vytvořeny dva Euroregiony, které prakticky spolupracují. Každá obec má uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s polskou i slovenskou obcí. Jsem rád, že můj nápad uzavřít dohodu o spolupráci mezi Těšíny na obou březích Olzy a Rožňavou, kde mám spoustu přátel, město Český Těšín realizovalo a spolupráce trvá a je užitečná.

Při mém působení v přihraniční oblasti prosazuji a jsem zastáncem dobrých vzájemných vztahů a snažím se svými postoji k tomuto přispívat. Jsem hrdý na to, že celý život žiji ve Slezsku na pomezí tří států a mohu vnímat kulturu a hrdost jednotlivých národů, které zde žijí. Spolupracuji rovněž s představiteli dolů, kteří úspěšně prosadili privatizaci OKD. Podporoval jsem ty aktivity, které směřovaly k tomu, aby privatizace byla realizována ve prospěch iniciativ z regionu, nikoliv pro nadnárodní společnosti, které k této oblasti nemají žáden vztah a také proto, že v dolech pracují horníci z těšínské, třinecké a jablunkovské části regionu. Své aktivity jsem směřoval také k řešení oprávněných požadavků církví jak katolické tak protestantských a také k činnosti Charity a Diakonie, které jsou v naší společnosti nezastupitelné a skláním se před jejich působením ve prospěch potřebných.

Celé své volební období usiluji společně s obcemi Horní a Dolní Lomná a Bukovec o zrušení hájení území pro vybudování výhledových vodních nádrží na území těchto obcí. Za poslední čtyři roky se mi podařilo přimět k návštěvě dva ministry životního prostředí, aby se přesvědčili na místě samém, o jaké území se jedná. Oba ministři před představiteli dotčených obcí prohlásili, že vybudování nádrží v těchto lokalitách, by byl necitlivý zásah do krajiny a došlo by v případě Lomné, k zániku jednoho z nejkrásnějších údolí Beskyd. Věřím, že přísliby ministrů budou naplněny, a že při změně Směrného vodohospodářského plánu ČR budou tyto lokality nejpozději v roce 2008-2009 z plánu vypuštěny. Aby se tak stalo, musí toto řešení podporovat také krajští zastupitelé z tohoto regionu. Bez vůle krajského zastupitelstva ke změně nemůže dojít. Doufám, že se tak stane a pokud budu zvolen, budu stejně, jak v tomto volebním období, s plným nasazením o to usilovat.

Zdálo se, že prales MIONŠI bude stále jen zmíněn na stránkách učebnic nebo propagačních materiálů, zvoucích k návštěvě Beskyd a veřejnosti nebude zpřístupněn. Po mnoha jednáních, které jsem měl s ministrem životního prostředí RNDr. Kužvartem a následně s RNDr. Ambrozkem, ministr dal souhlas ke zřízení naučné stezky kolem tohoto vzácného území.. Přípravy jsou již v takovém stadiu, že lze očekávat první návštěvy pralesa již v letošním roce.

Řešil jsem mnoho případů, týkajících se transformace zemědělských družstev, restitucí majetku i vzájemných sousedských vztahů. Vždy pozorně naslouchám všem problémům, se kterými se na mne občané obracejí a snažím se podle možnosti, které mi dává právní řás naší republiky, jejich problémy řešit.

Jako senátor jsem nepraktikoval zdvořilostní návštěvy institucí a starostů obcí, abych vypil kávu, vzájemně se s představiteli pochválil, jak nám práce dobře jde ale na každé zavolání, bez ohledu na čas jsem byl k dispozici nejen svému volebnímu obvodu, neodmítl jsem starosty i občany mimo volební obvod. Se vší odpovědností jsem se snažil pomáhat všem, kterým je činěna křivda, a podporoval smysluplné aktivity.

Dáte-li mi svůj hlas, budu s plným nasazením pracovat pro region. Nikdy jsem nedával a nechci dávat populistické sliby, které se před každými volbami jen hrnou z úst většiny kandidátů.

Ve volebním obvodu však

- budu spolupracovat s představiteli měst a obcí i ostatních institucí, protože samosprávy měst a obcí ví nejlépe, co je potřeba realizovat pro vytváření nových pracovních míst, zlepšování infrastruktury, podnikatelského prostředí a v neposlední řadě vzdělanosti občana,

- budu spolupracovat s národnostními menšinami a usilovat o další rozšiřování přeshraniční spolupráce s obcemi polské a slovenské republiky,

- budu spolupracovat s církvemi a hájit jejich oprávněné zájmy, podporovat opomíjené neziskové organizace, které se starají o naše potřebné spoluobčany,

- budu usilovat o zlepšení dostupnosti Beskyd pro turistiku . Chybí zde záchytná parkoviště, lanovky i vhodné ubytovací kapacity, není dostatek zařízení pro aktivní odpočinek,

- budu usilovat o zrychlení stavby plánované silniční sítě pro zlepšení dostupnosti Jablunkova a Třince,

- budu usilovat o dořešení problematiky plánovaných vodních nádrží na řece Lomné a Olze, ve prospěch obyvatel dotčených obcí,

- zasadím se, aby se stát ve větší míře podílel na financování náročných investic, jakými jsou čistírny odpadních vod, na které obce ve svém rozpočtu nemají.

V Senátu P Č R

- budu podporovat každou iniciativu na zákonné potírání kriminality, korupce, černé ekonomiky, na zlepšení vymahatelnosti práva,

- budu podporovat snahu směřovat investice do moderních technologií a podpory malých a středních podnikatelů a tím vytváření pracovních míst,

- budu podporovat nutnost zrovnoprávnění našich zemědělci se zemědělci původních členských států EU v oblasti dotační politiky,budu podporovat vytváření příznivých ekonomických a sociálních podmínek legislativní cestou pro rodiny s dětmi,

- budu podporovat legislativní formy pomoci mladým lidem před vstupem do výrobního procesu,

- budu podporovat zvyšování investic do vědy, výzkumu, vzdělanosti a školství,

- budu podporovat snahy o zachování a rozvoj kultury na venkově, především podporou národopisných souborů,

- budu podporovat smysluplné aktivity směřující ke zlepšení životních podmínek a zdravého životního prostředí venkovských oblastí i aglomeraci velkých měst.

- Region Moravskoslezského kraje potřebuje k řešení vysoké nezaměstnanosti přísun kapitálu, který by vytvořil nová pracovní místa. O to budu v Parlamentu České republiky usilovat.

Vážení občané, vážení voliči,

bez Vaší podpory nemohu nic z těchto záměrů realizovat. Proto přijďte k volbám a jestli jsem Vás v minulém období svou prací nezklamal, umožněte mi, abych získané zkušenosti mohl využít i v následujícím období ve prospěch našeho krásného regionu.

Dejte mi svůj hlas!

Děkuji za důvěru Emil Škrabiš

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>